Look by Linn i Hallandsposten

hallandsposten look by linn tidning

Linn Jeppsson Hallandsposten

Look by Linn Hallandsposten

Look by Linn i tidningen

Citat från www.Hallandsposten.se E – tidning 20160823 sidan 18:

“Mode och skönhet har alltid intresserat Linn Jeppsson i Halmstad. För tre år sedan startade hon ett eget företag. Dessutom har hon vunnit tredje pris i EM i fransstyling i Polen.

– Jag har alltid gillat att hålla på med make-up, berättar Linn medan en grupp elever tränar på fransförlängning i ett rum intill.

Både skola och salong ligger i källaren på familjens hus på Mickedala. Här har hon sin kursverksamhet och här finns också lagret av de produkter hon säljer under eget namn.

Linn flyttade från Nora till Halmstad för 15 år sedan, jobbade länge med att sälja kläder i en butik mitt i stan men lade också ner mycket av sin övriga tid på att hjälpa vänner och bekanta med att göra make-up och bruduppsättningar med mera.

I Halmstad träffade hon också Christofer. De har varit gifta i tio år och har två små pojkar.

För drygt tre år sedan kände hon att skönhetsbiten var något hon ville satsa mer på.

Linn och Christofer satte sig ner, räknade och kalkylerade och bestämde sig för att köra.

Strax därpå sade Linn upp sig från en fast inkomst och tog steget ut i en betydligt osäkrare tillvaro. Dock med framtidsplanen klart utstakad.

– Jag såg till att utbilda mig ordentligt inom precis allt! Jag gick kurser för att bli make-upartist, hårstylist, fransstylist, nageltekniker – allt!

Parallellt har hon också tagit fram egna produkter samt startat tre olika webbutiker. Sedan två år tillbaka ingår också en omfattande utbildningsverksamhet där hon reser runt och lär upp andra till franslärare och fransstylister.

– Utöver min egen skola har jag varit med och startat elva andra i hela landet.

Linn är en levande reklampelare för sin yrkeskår. Att sätta upp håret i en fin frisyr varje dag och måla sig snyggt är en självklar del av vardag-en. Ögonfransarna är osannolikt långa och täta. Och konstgjorda… Linn ler och förklarar:

– Jag vill känna mig vacker. Det smarta med fransarna är att jag aldrig behöver använda mascara, bara lite skugga om jag känner för det.

Sedan starten av företaget har Linns man också involverats i verksamheten.

– Han sköter inköp och tar hand om orderingång och beställningar från utlandet – vi är ett bra team.

I dag tar företaget så mycket tid att hon inte hinner med egna kunder längre.

Även om det är praktiskt att ha verksamheten hemma har den positiva utvecklingen ändå medfört att Linn börjat se sig om efter större lokaler. Hon avslöjar att hon tittat på en som hon hoppas kunna ta över i höst. Det är dessutom så väl ordnat att hon skulle kunna flytta in med både skönhetsskola och kontor direkt utan att behöva göra i ordning någonting.

– Vi hoppas verkligen att det går i lås. Blir det så, kommer jag dessutom att starta en ny salong där.

Ålder: 37.
Bor: Hus på Mickedala i Halmstad.
Familj: Gift med Christofer, sönerna Julian, 6 år, och Colin, 4 år.
Gör: Driver egna företaget Look by Linn.
Intressen: ”Jobbet är också en livsstil. Man måste älska det man gör eftersom det tar så mycket tid. När jag inte jobbar vill jag vara med min familj.”
Meriter: Har vunnit tredje pris i EM i fransstyling i Polen.”
Linn Jeppsson Hallandsposten

Look village Linn Hallandsposten

Look in the newspaper by Linn

Quote from : www.Hallandsposten.se E – tidning 20160823 sidan 18:

“Fashion and beauty have always been interested Linn Jeppsson in Halmstad Look by Linn. Three years ago she started her own business. She has also won the third prize in the European Championships in the French styling in Poland.
UllaMi Nyhuus-Wirén

– I’ve always liked to keep up with make-up, says Linn while a group of students working out on the lash extension in a room next door.

Both the school and salon is located in the basement of the family house on Fox Dala. Here she has her courses and there are also stocks of the products she sells under its own name.

Linn moved from Nora to Halmstad 15 years ago, worked long to sell clothes at a store in the town center but also put much of his remaining time helping friends and acquaintances to do make-up and bridal sets and more.

In Halmstad, she met Christopher. They have been married for ten years and have two young boys.

Just over three years ago, she felt that the beauty of the piece was something she wanted to do more.

Linn and Christopher sat down, counted and calculated, and decided to run.

Shortly afterwards said Linn up from a fixed income and ventured out in a much more precarious existence. However, the plan for the future clearly mapped out.

– I made sure to educate me properly in everything! I took courses to become a make-upartist, hair stylist, lash stylists, nail technicians – everything!

In parallel, she has also developed its own products and has started three different online retailers. For two years now also includes extensive training activities in which she travels around and teach the others to French teachers and fransstylister.

– In addition to my own school, I have been involved in starting eleven others in the country.

Linn is a living advertisement for his profession. Putting your hair up in a nice hairstyle every day and paint nicely is a natural part of everyday life-a. The eyelashes are unlikely long and frequent. And artificial … Linn smiles and explains:

– I want to feel beautiful. The great lashes is that I never have to use mascara, just some shade if I feel like it.

Since the inception of the company Linn’s also involved in the business.

– He manages purchasing and taking care of orders and orders from abroad – we are a good team.

Today the company takes so much time that she did not have time for their own customers anymore.

Although it is convenient to have the home business, the positive trend nevertheless led to Linn started to look for larger premises. She reveals that she looked at one that she hopes to take over in the fall. Moreover, it is so well organized that she could move in with both beauty school and office directly without having to make to order anything.

– We really hope it works out. So be it, I will also start a new salon there.

Age: 37th
Lives: House on Fox Dala in Halmstad.
Family: Married to Christopher, his sons Julian, age 6, and Colin, 4 years.
Do: Run your own company Look village Linn.
Interests: “The job is also a lifestyle. You have to love what you do because it takes so much time. When I’m not working, I want to be with my family. ”
Merits: Has won third prize in the European Championships in the French styling in Poland. “

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: