Fransar – Fransförlängnings kurs

Trött på ditt tråkiga jobb? Sugen på att ge dig in i världens roligaste bransch? Missa inte årets sista grundkurs, utbilda dig innan julrushen

Missa inte! Vill du gå en omfattande, trygg och professionell grundutbildning i singelfransar? Välkomna till oss på Look by Linn. Jag utbildar i Stockholm och har min sista kurs för året den 2-4 December.

Look by Linns Fransutbildning Grundkurs i Singelfransar Är på 4 dagar + 1 dag med slutprov. De första 3 dagarna innehåller teori, produktkunskap, härdplastutbildning, praktik på 3 modeller. Startkitet eleven får är stort och räcker till ca 50 kunder, därefter har eleven praktik i ca 2 månader med support av sin lärare innan eleven har sin 4e praktikdag på skolan. Slutproven, teoretiskt samt praktiskt, görs sen efter ca 2 månaderInfo om våra utbildningar & webbshop finner du på www.lookbylinn.se

Look by Linn Stockholm Idag hann jag inom Jasmines nya salong i Hökarängen. Middag, brainstorming och fnitter med min underbara kollega Jasmine @lookbylinn_sthlm Info om alla Look by Linns skönhetsutbildningar i våra 11 utbildningsorter finner du på www.lookbylinn.se Fransar
Look by Linn Stockholm
Idag hann jag inom Jasmines nya salong i Hökarängen. Middag, brainstorming och fnitter med min underbara kollega Jasmine @lookbylinn_sthlm
Info om alla Look by Linns skönhetsutbildningar i våra 11 utbildningsorter finner du på www.lookbylinn.se
Fransar

Grundvolym dag 1, Jennifer har satt index från första försöket.

Grattis tjejer, nu är ni certifierade Look by Linn fransstyliste

Dag 4 på grundkurs singels, praktik. Eleverna i Skellefteå har full fokus

Kommande kurser i november för volymkurser, avancerad och grundvolym! Härdplast, flera tekniker inkl vår populära index-teknik, problemlösning, teori och mycket mer.

Duktiga Carro har nu avslutat sina första 3 kursdagar av 5. Nu gäller hemmapraktik, bra jobbat.

Dag 1 avklarad på Grundsingel kursen, första dagen innehåller teori, härdplast och praktisk övning på docka. Imorgon kommer Bisses första två modeller

dag kunde jag med stolthet överlämna ett Grund Volym certifikat till Emma Elman, efter två utmärkt utförda modell-set Volymfransar med vår fina indexteknik.

Dag 1 avklarad på Look by Linn STHLM’s Grundkurs i Volymfransar. Imorgon väntar praktik

Nästa grundkurs i singelfransar: 30/9-2/10. Härdplast ingår i alla våra kurser! Lär dig det skonsammaste sättet att göra en fransförlängning, hur du anpassar din applicering efter kundens ögonform med våra lash design.

Look by Linns Volume lim passar utmärkt till singelfransar här har vi satt singels 0,15 och mixat med flat 0,2 C 7-8mm D 10-13mm.

Jenny gjort två olika byggnationer, överst Inner Beauty 0,07 C 7-9, D 11. I mitten klassic C 0,07 C 7-10.

Välkommen till Look by Linn Ulrika. Kurs: Grund Volym Elev: Ulrika Hellsten -Åland. Design inner beauty 0,07 7-9C, 11D. Lärare:Jasmine Råland.

Tjejerna kämpar på med indextekniken och nu börjar dom få fason på finger/pincett samarbete.

Volymfransar Stockholm Look by Linn lärare Jasmine Råland.

Älskar vår grymma och effektiva facewash Jag fick in en ny kund igår som hade missuppfattat hur hon skulle rengöra fransarna och hade ett tjockt och utsmetat lager ögonskugga och mascara när hon kom.

Vill du jobba med världens roligaste jobb? Utbilda dig till fransstylist. Nästa Grundkurs i singels i Stockholm.15500:- Stort startkit, nytt uppdaterat kursmaterial, härdplast mm, 3+1+1 dag.

Efter två härliga dagar så kunde jag med stolthet lämna över certifikaten på Grund Volym till dessa 4 talanger.

Volymfransning pågår, 4 elever har sina första volym modeller, En timme har gått och dom börjar få upp tempot. Vill du veta mer om Look by Linn STHLM’s kurser? Maila

Idag håller vi en Grundutbildning i Volymfransar, är du också intresserad av att utveckla dig till nästa steg? Maila jasmine@lookbylinn.se för mer info om datum och priser.

Fransförlängnings kurs är nu fullbokad missa inte att boka din plats på nästa kurstillfälle

Lär dig volym, erbjud den senaste och populära tekniken och få fler kunder! Nästa Grundkurs i Volym 11-12/8. 8900:- inkl moms, i priset ingår härdplast, öva på modeller, 5 olika tekniker varav en är Look by Linns index som garanterar dig perfekta vippor, startkit med lim, pincetter och mycket mer

Extra insatt kurs, avancerad volym 13 Augusti! Definiera ditt arbete och få till de perfekta vipporna. 5500:- inkl moms, självklart ingår härdplast.

2 platser kvar!! Julia Karlsson kommer upp till Stockholm den 4/10 och håller kurs i trådning och brynformning. Ett startkit till värde av 1000:- samt certifikat ingår. Julia är en av Sveriges duktigaste bryn-proffs och vi är så glada att få hit henne till Look by Linn STHLM. Pris är 4400:- inkl moms. Anmäl dig till jasmine@lookbylinn.se

 

Tired of your boring job? Want to bring you into the world’s funniest industry? Do not miss the last basic course, educate yourself before the Christmas rush

Do not miss! Do you want to go for a comprehensive, secure and professional education in the single lashes? Welcome to us at Look village Linn. I train in Stockholm and have my last course of the year on 2-4 December.

Look by Linn Frans Education Basic course in Single lashes are of 4 days + 1 day of final exams. The first three days include theory, product knowledge, thermoset training, practice on three models. The starter kit student gets is big and enough for about 50 customers, then have student internships for about 2 months with the support of their teacher before the student has their 4th praktikdag the school. The exams, theoretical and practical, are made then after about 2 months info about our programs and online shop can be found on www.lookbylinn.se

 

Basic Volume Day 1, Jennifer has set index from the first attempt.

Congratulations girls, now you are certified Look village Linn fransstyliste

Day 4 of the Basic singels, practice. Students in Skellefteå has full focus

Upcoming courses in November for volume courses, advanced and basic volume! Thermoset, several techniques including our popular index technology, problem solving, theory and much more.

Skilled Carro has now completed its first three days of the course 5. Now comes home practice, good work.

Day 1 successfully completed the Basic Single course, the first day includes theory, thermosets and practical training on the dock. Tomorrow will Bisses first two models

Today, I could proudly submit a Basic Volume certificates to Emma Elman, after two superbly executed model-set Volume Lashes with our fine technology index.

Day 1 completed the Look village Linn GBG’s Introduction to Volume Lashes. Tomorrow waiting practice

Next course in single lashes: 30 / 9-2 / 10. Thermoset included in all of our courses! Learn the gentlest way to make an eyelash extensions, how to customize your application to the customer’s eye shape with our lash design.

Look village Linn Volume glue is ideal for single fray here we sat singels 0.15 and mixed with the flat C 0.2 D 7-8mm 10-13mm.

Jenny made two different constructions, top Inner Beauty 0.07 C 7-9, D 11. In mid klassic C 0.07 C 7-10.

Welcome to Look by Linn Ulrika. Course: Basic Volume Student: Ulrika Hellsten -Åland. Design inner beauty 0.07 7-9C, 11D. Teacher: Jasmine Råland.

The girls are fighting on the index technology and now they begin to lick the finger / tweezers cooperation.

Volume Lashes Stockholm Look village Linn teacher Jasmine Råland.

Love our cruel and effective face wash I got a new client yesterday who had misunderstood how she would clean the lashes and had a thick layer and smeared eye shadow and mascara when she arrived.

Do you want to work with the world’s best job? Educate yourself to lash stylist. Next course in singels in Stockholm.15500: – Great starter kit, new updated course materials, thermosetting plastic, etc., 3 + 1 + 1 day.

After two glorious days, I could proudly hand over the certificates due to the volume of these four talents.

Volume Fraying underway, four students have their first volume models, an hour has gone by and they start to get up the pace. Want to know more about Look village Linn GBG’s courses? Mail

Today we hold an Undergraduate in Volume Lashes, you are also interested in developing your next step? Mail jasmine@lookbylinn.se for more info on dates and prices.

Eyelash Extension course is now fully booked do not miss to book your place on the next course

Learn to volume, offer the latest and popular technologies and get more customers! Next Introduction to Volume 11-12 / 8th 8900: – including VAT, the price includes thermoset, practice models, 5 different techniques one of which is Look by Linn’s index that guarantees you perfect rockers, starter kit with glue, tweezers and much more

Extraordinary rate, advanced volume August 13! Define your work and get the perfect flip flops. 5500: – including VAT, of course, includes thermoset.

2 places left !! Julia Karlsson comes up in Stockholm on 4/10 and keeps the course in multithreading and brow shaping. A starter kit to the value of 1000 – and the certificate included. Julia is one of Sweden’s best brows professionals and we are so happy to have her here to Look by Linn GBG. Price is 4400: – incl VAT. Sign up for jasmine@lookbylinn.se

Tired of your boring job? Want to bring you into the world’s funniest industry? Do not miss the last basic course, educate yourself before the Christmas rush

Do not miss! Do you want to go for a comprehensive, secure and professional education in the single lashes? Welcome to us at Look village Linn. The train in Stockholm and have my last course of the year on December 2 to 4.

Look by Linn Frans Education Basic course in Single lashes are of 4 days + 1 day of final exams. The first three days include theory, product knowledge, Thermoset training, practice on three models. The starter kit student gets is big and enough for about 50 customers, then have student internships for about 2 months with the support of Their teacher before the student has Their 4th praktikdag the schoolyard. The exams, theoretical and practical, are made then after about 2 months info about our programs and online shop can be found on www.lookbylinn.se

 

 

 

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

%d bloggare gillar detta: