Är du sugen på att byta karriär nästa år?
Eller kanske utöka dina behandlingar på din salong? Då ska du utbilda dig till Fransstylist!

Look by Linns Grundkurs kostar 15500kr och innehåller ett stort startkit som räcker till ca 50 kunder! Värdet av detta startkit är 7000kr Ink teorihäfte och Härdplastutbildning.
Vi har teori och praktik på tre modeller, en praktik dag, en dag för slutprov och livslång support.

Priserna gäller för 2016

Look by Linns Volymkurs är på två hela dagar. Vi övar på två modeller var. Vi går även igenom Lash Designs och hur vi applicerar underfransar. Även denna kurs innehåller ett stort startkit värt 5500kr Ink Härdplastutbildning.
Priset för denna kurs är 8900kr. 

Look by Linns Come on Over är en heldags kurs med teori o praktik. Vi går igenom det just DU behöver öva mer på. Praktiserar på en modell. Pris 5500kr och du får ett startkit och Härdplastutbildning till ett värde av 3900kr

Jag erbjuder även kurser i bryn färg och form.
Vi går tillsammans igenom hur vi formar och färgar de perfekt brynen. Kursen är på 5 timmar men praktik på en modell och innehåller ett startkit för 1500kr.
Pris för kursen 3200kr

Våra grundutbildningar är på 3+1+1 dag och inkluderar ett stort startkit, praktik på tre modeller, teori, härdplastutbildning och full support under och efter avslutad kurs. Vi går igenom Både singelfransar och flat lashes. Efter godkänt slutprov erhålles ett internationellt certifikat i fransförlängning.

Look by Linns grundutbildning i Singelfransar är på totalt 3+2 dagar i skolan inkl slutprov. Eleven har även egen praktik i ca 3-4 månader med bästa coachning av sin lärare.

Info om våra utbildningar finns på www.lookbylinn.se

Jobba med ditt drömyrke som fransstylist. Look by Linn Sveriges bästa certifierad fransstylist utbildning.

Är du inte riktigt nöjd med din förra grundutbildning i singelfransar?
Du är så varmt välkommen till mig på Look by Linn Luleå för en (COO)-kurs.
Kontakta mig på jenny@lookbylinn.se för mer information.

Behörighetskrav: Grundutbildning i Singelfransar. 
Kursavgift: 5.500kr inkl moms, startpaket och teorihäfte värde ca 3.900kr
Kursdatum: enligt överenskommelse
Kursplan: Här har vi fokus på det eleven behöver utvecklas i. Ex teori, rak applicering, separering, ögonformer. Teori: Kvalificerad härdplastutbildning, Historia, Kemi, Anatomi, Produktkunskap, Skyddsutrustning, Ergonomi, Hygien, Praktik på modell.

Nu har jag släppt kursdatum för grundutbildning i singelfransar och volymfransar för våren 2017. Obs begränsat antal platser. Läs mer på www.lookbylinn.se

Har du redan gått en singelutbildning och känner att du vill utvecklas och ta nästa steg? Då ska du anmäla dig till min kurs i VOLYM

VOLYMUTBILDNING! Nästa grundkurs i volym kickar igång 21-22 oktober, för att boka din plats eller om du undrar något över utbildningarna

Chailais dröm gick i uppfyllelse: Med många års erfarenhet som fransstylist och en strävan efter att hela tiden utvecklas inom branschen så har jag nu valt att ta ett nytt steg in i branschen och kan med glädje meddela att jag inom kort kommer och vara yrkeslärare i fransförlängningar och erbjuda utbildningar i samarbete med Look By Linn Academy – Sveriges Skönhetsskola.
Mer info kommer inom kort, håll utkik

Helgens grundutbildning i singel/flatlashes är nu avslutad.
Jag är super stolt över mina duktiga elever
Nu ska dom ha egen praktik i 4 månader och komma tillbaka för en återbesöks dag, sen ytterligare en dag för slutprov!

Grymt jobbat och välkomna till Look by Linn

Härdplastutbildning är ett krav om man jobbar med fransar och naglar. Denna kurs kostar 1875kr.

Saknar du härdplastutbildning?
Vill du prova Frans-branschens allra bästa arbetsskydd?
Varför inte slå två flugor i en smäll?
Jag håller i härdplastutbildning, grundkurs i singelfransar och volym. Även come on over eller avancerad singel och volym vid förfrågan.
Härdplastutbildning och volymkurs håller jag gärna på din salong. I alla mina utbildningar får ni givetvis prova ALL relevant skyddsutrustning för att säkra din hälsa!

Bra arbetsskydd är nödvändigt för en långvarig karriär.

Grundutbildningarna har inga behörighetskrav, medan avancerad singel och volym har behörighetskrav på att du är certifierad i singelfransar sedan tidigare. (helt oberoende av vilken skola du tidigare gått)

Passa på att utbilda dig till professionell fransstylist genom Sveriges skönhetsskola #lookbylinn
Mer info hittar ni på www.lookbylinn.se om dom olika utbildningarna, och vid bokning eller övriga frågor, maila eller hör av dig

Idag ska jag lära ut hur man bygger så här fina Volymfransar ✨✨ Look by Linns Grundutbildning i Volym är på 2 dagar och vi går igenom teori och praktik på 2 modeller. Plocktekniker bla Look by Linns populära indexteknik, olika Lash Designs och underfransar. Härdplastutbildning ingår. Info om Look by Linns utbildningar och webshop finner du på www.lookbylinn.se #lookbylinn #linnjeppsson #halmstad #tel0706975976 #volymfransar #cateye #fransutbildning
Idag ska jag lära ut hur man bygger så här fina Volymfransar Look by Linns Grundutbildning i Volym är på 2 dagar och vi går igenom teori och praktik på 2 modeller. Plocktekniker bla Look by Linns populära indexteknik, olika Lash Designs och underfransar.
Härdplastutbildning ingår.
Info om Look by Linns utbildningar och webshop finner du på www.lookbylinn.se

Vackra ögon kräver vackra fransar ✨✨ Volymfransar med Lash Design: The Perfect Look C7,8 D10,11 C10 Med fantastiska limmet Success ✨ Info om Look by Linns populära fransutbildningar och salongens behandlingar finner du på www.lookbylinn.se ❤️ Linn #lookbylinn #storgatan44_halmstad #tel035212160 #volymfransar #linnjeppsson #wwwlookbylinnse #fransutbildning
Vackra ögon kräver vackra fransar
Volymfransar med Lash Design:
The Perfect Look C7,8 D10,11 C10
Med fantastiska limmet Success  Info om Look by Linns populära fransutbildningar och salongens behandlingar finner du på www.lookbylinn.se Linn

Do you want to change careers next year?
Or perhaps expand your treatments in your salon? Then you should educate yourself to Eyelash stylist!

Look by Linn Basic costs 15500kr and contains a great starter kit is sufficient for approximately 50 customers! The value of this starter kit is 7000kr Ink theory booklet and Thermoset Education.
We have the theory and practice of the three models, a practice day, a day of final exams and lifetime support.

Look by Linn Volume Course is two full days. We practice the two models were. We also go through Lash Designs and how we apply the lashes. Although this course contains a great starter kit worth 5500kr Ink Thermoset Education.
The price for this course is 8900kr.

Look village Linn’s Come on Over is a full day course with theory o practice. We go through it right you need to practice more. Practicing on a model. Price 5500kr and you get a starter kit and Thermoset Education worth 3900kr

I also offer courses in brow color and shape.
We go through how we shape and color the perfect brows. The course is at 5 hours but practice on a model and includes a starter kit for 1500kr.
Price for the course 3200kr

Our undergraduate programs are the 3 + 1 + 1 day and includes a large starter kit, practice in three models, theory, thermoset training and full support during and after the course. We review both single lashes and flat lashes. After pass the exam obtained an international certificate in eyelash extensions.

Look by Linn’s basic education in Single eyelashes are a total of 3 + 2 days in the school, including final exams. Eleven also has her own practice in about 3-4 months with the best coaching from their teacher.

Note about our programs are available on www.lookbylinn.se

Work with your dream profession lash stylist. Look by Linn Sweden’s best certified lash stylist training.

If you are not really satisfied with your last initial training in single lashes?
You are so welcome to me at the village Linn Lulea Look for a (COO) course.
Contact me at jenny@lookbylinn.se for more information.

Eligibility: Undergraduate in Single Lashes.
Course fee: 5.500kr including VAT, the starter and the theoretical value booklet about 3.900kr
Course dates: by appointment
Syllabus: Here we focus on what the student needs to develop in. Ex theory, linear application, separation, eye shapes. Theory: Qualified thermoset Education, History, Chemistry, Anatomy, Product Knowledge, Protection, Ergonomics, hygiene, practice on the model.

Now I released the complete schedule for basic education in single lashes and volume lashes for spring 2017. Note limited number of places. Read more on www.lookbylinn.se

Have you already gone a single education and feel that you want to develop and take the next step? Then you should sign up for my course in volume

VOLUME TRAINING! Next course in volume kicks off October 21 to 22, to reserve your spot or if you have any of the courses

Chailais dream came true: With years of experience as a lash stylist and a desire to constantly evolve in the industry, I have now decided to take a new step into the industry and is happy to announce that I will shortly and be vocational teachers in lash extensions and offer training programs in collaboration with Look by Linn Academy – Sweden’s Beauty School.
More info coming soon, stay tuned

This weekend’s basic education in single / flatlashes is now closed.
I’m super proud of my talented students
Now they have their own internship for 4 months and come back for a re-visited day, then another day of final exams!

Awesome work and welcome to Look by Linn

Thermoset Education is a requirement if you work with fringes and nails. This course costs 1875kr.

Are you missing thermoset education?
Want to try Frans industry’s best industrial safety?
Why not kill two birds with one stone?
I agree in thermoset training course in single lashes and volume. Even Come On Over or advanced single and volume on request.
Thermoset Education and volume course, I am happy to answer your salon. In all my training course, you get to try all the relevant protective equipment to safeguard your health!

Good work safety is necessary for a long career.

Basic training has no eligibility requirements, while advanced single and volume have eligibility requirements that you are certified in single lashes earlier. (Totally independent of what school you previously attended)

Take the opportunity to train to be professional lash stylist by the Swedish beauty school #lookbylinn.
More info can be found on www.lookbylinn.se about the different programs, and when booking or other questions, please email or hear from you