Bli återförsäljare för

Look by Linns produkter 

 

 

Grundläggande krav

 

1 Företagskrav: Du måste ha ett registrerat företag och vara verksam inom relevant bransch.
2 Kreditvärdighet: Du bör ha en god kreditvärdighet och ekonomisk ställning.
3 Produktkunskap: Du bör ha en grundläggande förståelse för Look by Linns produkter och deras tillämpningar.
4 Försäljningserfarenhet: Du bör ha erfarenhet av försäljning och marknadsföring.
5 Lagerhantering: Du bör ha tillräckligt med lagerutrymme för att lagra dina produkter.
6 Marknadsföringsplan: Du bör ha en klart definierad plan för att marknadsföra och sälja dina produkter.
7 Avtalsvillkor: Du bör acceptera företagets avtalsvillkor och policyer.

 

Become a reseller for
Look by Linn’s products 

 

 

Basic requirements

 

1 Company requirements: You must have a registered company and be active in the relevant industry.
2 Credit rating: You should have a good credit rating and financial standing.
 

3 Product knowledge: You should have a basic understanding of Look by Linn products and their applications.

4 Sales experience: You should have experience in sales and marketing.

5 Stock Management: You should have enough warehouse space to store your products.

6 Marketing Plan: You should have a clearly defined plan to market and sell your products.

7 Terms of Agreement: You should accept the company’s terms of agreement and policies.

.